Siden er under konstruksjon...

Kap. 6. Bingo i lokalradio/-fjernsyn

§ 22. Reglene i kap. 1-5 gjelder så langt de passer.

§ 23. Tillatelse kan bare gis til lokalradiostasjon/lokalfjernsynsstasjon med konsesjon og under forutsetning av at lotteriinntektene skal gå til dens virksomhet.

§ 24. Det kan gis tillatelse til å spille bingo 1 gang pr. uke. En lokalradiostasjon/lokalfjernsynsstasjon kan kun få 1 tillatelse til hovedspill pr. år.

0 Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1721, 8 mai 2006 nr. 504.

§ 25. Bongene skal ha påtrykket salgsnummer, kontrollnummer, stasjonens navn og en kort orientering om spillet.

       Bongen skal identifiseres enten ved påtrykk av uke, dag og klokkeslett eller ved nummer for spillomgang.

§ 26. Bongene selges på forhånd fra ett eller flere utsalgssteder som arrangøren har inngått kontrakt med. Kontrakten skal legges ved søknaden om bingotillatelse. Bonger kan også selges fra stasjonens kontor.

       Lotteritilsynet kan vedta forbud mot salg av bingobonger utenfor stasjonens konsesjonsområde dersom slikt salg skjer i direkte konkurranse med bingoarrangement i annen lokalradiostasjon/lokalfjernsynsstasjon.

       Salg av bonger til et bingospill må ikke begynne før det forrige er avsluttet. Salget av bonger må avsluttes i rimelig tid før arrangementet starter.

       Utsalgsstedene skal kvittere for mottak av bonger. Usolgte bonger skal leveres tilbake til arrangøren sammen med en underskrevet salgsoppgave før trekning.

       I særlige tilfeller kan Lotteritilsynet bestemme at usolgte bonger og salgsoppgave kan leveres etter at bingospillet er avsluttet. Arrangøren skal i så fall på annen måte skaffe seg opplysninger fra utsalgsstedet før trekning om hvilke bonger som er solgt. Usolgte bonger skal makuleres av ansvarshavende etter at dagens spill er avsluttet.

0 Endret ved forskrift 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008).

§ 27. Verdien av den enkelte gevinst må ikke overstige kr 5 000,-. Den samlede gevinstverdi for den enkelte spilledag må ikke overstige kr 25 000,-.

       I tillegg til gevinster etter første ledd, kan det settes opp en ekstra gevinst med verdi opptil kr 5 000.

       Dersom gevinsten ikke utdeles, kan denne overføres til neste spilledag. Oppsamlingsgevinsten kan samles i to forskjellige potter som hver ikke må overstige en verdi på kr 35 000,- eller bestå av en pott på kr 70 000,-.

0 Endret ved forskrift 18 okt 2010 nr. 1557 (i kraft 1 jan 2011).

§ 28. Trekningen skal foregå i studio under sending. Etter hvert som nummer trekkes, skal de registreres. Det skal forefinnes en masterperm eller kontrolliste for kontroll av om bong er solgt og har gitt bingo. Til kontrollen kan også anvendes dataanlegg.

§ 29. Gevinst utdeles kun til spillere som under sending ringer inn og melder fra om at de har fått bingo. Gevinst kan bare utleveres mot fremleggelse av bongen.

§ 30. Oversikt over spilletilbudet skal være tilgjengelig på utsalgsstedene og kunngjøres i nærradioen/nærfjernsynet under sending.

§ 31. Ingen som er til stede i studio under sending kan delta i spillet.